Saikeirei
       
     
Mikako-San
       
     
Mameryu-San
       
     
Marika-San
       
     
Katsue-San & Sumiko-San
       
     
Geisha no josei
       
     
Hikizuri
       
     
Maiko no on'nanoko
       
     
Mameya-San
       
     
Shidare Kanzashi
       
     
Katsue-San
       
     
Tomesode
       
     
Okobo
       
     
Unaji
       
     
Saikeirei
       
     
Saikeirei
Mikako-San
       
     
Mikako-San
Mameryu-San
       
     
Mameryu-San
Marika-San
       
     
Marika-San
Katsue-San & Sumiko-San
       
     
Katsue-San & Sumiko-San
Geisha no josei
       
     
Geisha no josei
Hikizuri
       
     
Hikizuri
Maiko no on'nanoko
       
     
Maiko no on'nanoko
Mameya-San
       
     
Mameya-San
Shidare Kanzashi
       
     
Shidare Kanzashi
Katsue-San
       
     
Katsue-San
Tomesode
       
     
Tomesode
Okobo
       
     
Okobo
Unaji
       
     
Unaji